ОБЯВА

„МОБА” ЕООД, ЕИК  131340055, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишен финансов отчет на дружеството за 2019 година Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2018 г. е в размер на 17 229 хил. лв. Офертите да се представят в затворен и запечатан…