О Б Я В А за извършване на независим финансов одит

„МОБА” ЕООД, ЕИК  131340055, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година   Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2020 г. е в размер на 22 967 хил. лв. Офертите да се представят в затворен и…