Провеждане на търг за продажба на движими вещи на „МОБА“ ЕООД“

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – активи, собственост на дружеството, открит със Заповед № ЗД-110/22.11.2023 г. на Управителя на „МОБА” ЕООД.

 

Свалете Документация

Приложения за търг