Оферти за извършване на независим финансов одит

О Б Я В А „МОБА” ЕООД, ЕИК  131340055, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишен финансов отчет на дружеството за 2024 година Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2023 г. е в размер на 28 001 хил. лв. Офертите да се…